top of page

እኔን ጠብቀኝ

Keep Me Safe ለልጆች አሳዳጊ ያልሆኑ ወላጆቻቸውን እንዲጎበኙ ደህንነቱ የተጠበቀ እና የማሳደጊያ ቦታን ይሰጣል። ክትትል የሚደረግበት የወላጅነት ጊዜ እና ልውውጦች ከግጭት ነፃ እንደሚሆኑ ሕፃናት እና ተንከባካቢዎቻቸው ሊረጋገጡ የሚችሉበት አዎንታዊ ፣ ጤናማ እና የማሳደግ አካባቢን ለማቅረብ እንጥራለን።

IMG_6897.JPEG

እኔን ደህንነት ይጠብቁኝ

ለአሳዳጊዎች

THURSDAY, OCTOBER 12
MINNESOTA SQUARE PARK, ST. PETER
5:30 - ACTIVITIES BEGIN 
6:00 - PROGRAM BEGINS

እርስዎ የሚጎበኝ ልጅ ተንከባካቢ ከሆኑ እና ጉብኝቶችን ለመጀመር ከፈለጉ ፣ የራስ-ሪፈራል ቅጹን መሙላት እና ለ Intake & Case አስተባባሪ በኢሜል በኢሜል መላክ ያስፈልግዎታል-kms@cadamn.org ። የሪፈራል ቅጽዎን ከተቀበልን በኋላ ፣ ስለአቀማመጥ እና ስለ ቀጠሮ ጉብኝቶች ለመወያየት እርስዎን እናነጋግርዎታለን።

 

 

አቀማመጥ

የሪፈራል ቅጽዎን ከተቀበልን በኋላ ፣ የመቀበያ እና የጉዳይ አስተባባሪ አቅጣጫን ለማቀናጀት ያነጋግርዎታል። ጉብኝቶችን ከማቀድዎ በፊት በሁለቱም ወገኖች መጠናቀቅ አለበት።

ዝንባሌ የቤተሰብን ሁኔታ አስመልክቶ የጥበቃ አስከባሪ ፖሊሲዎችን እና የአሠራር ሂደቶችን ፣ የቦታውን ጉብኝት ፣ አስፈላጊ ወረቀቶችን መፈረም እና የቃል መጠይቅን መከለስን ያካትታል። በአቀማመጥ ላይ ፣ ለጉብኝቶች እና/ወይም ልውውጦች የጊዜ ሰሌዳ ሂደት እንነጋገራለን። ጉብኝት ጉብኝቶችን ከመጀመራችን በፊት ስላሉዎት ማናቸውም ጥያቄዎች ወይም ስጋቶች ከእኛ ከአስተማማኝ ቡድን ጋር ለመነጋገር እድል ነው።

እባክዎን የፎቶ መታወቂያ ፣ የፍርድ ቤትዎ ትዕዛዞች ቅጂ ወይም አግባብነት ያላቸው የሕግ ሰነዶች እና ሰራተኞች እንዲኖራቸው የሚፈልጉት ማንኛውም ሌላ መረጃ ይዘው ይምጡ።

መርሐግብር ማስያዝ

ሁሉም ጉብኝቶች እና ልውውጦች በከፍተኛ ማስጠንቀቂያ በ Keep Me Safe ቢሮ በኩል ቀጠሮ መያዝ አለባቸው። እኔን ደህንነት ይጠብቁ ሰራተኞች የጉብኝቶችን እና የልውውጥ ቀናትን እና ሰዓቶችን በተመለከተ ሁሉንም ውሳኔዎች ይወስናል እናም እነዚህን ውሳኔዎች ለማድረግ ብዙ ምክንያቶች ይሳተፋሉ። እኔን ጠብቀኝ ደረጃውን የጠበቀ ጉብኝት ወይም የልውውጥ መርሃ ግብር ለማዘጋጀት ከሁሉም ወገኖች ጋር ይሠራል። አንዴ የቤተሰብን መርሃ ግብር ከጨረስን በኋላ ለሁሉም ወገኖች በኢሜል ይላካል። 

የአገልግሎቶች ዋጋ

ክፍያዎች በግለሰብ ደረጃ የሚወሰኑ እና በአቀማመጥ ጊዜ ውይይት ይደረግባቸዋል።

DVAM Zoom 2
DVAM Zoom 4
DVAM Zoom 3
DVAM Zoom 5
DVAM Zoom 1
bottom of page